برگزاری کلاس جبرانی درس ماشین آلات ساختمان در راهسازی آقای مهندس احمدنیا درتاریخ . . .

اطلاعیه

کلاس جبرانی درس ماشین آلات ساختمان در راهسازی آقای مهندس احمدنیا روز سه شنبه مورخ 4/3/95 ساعت16:30-14:30 در کلاس 116 برگزار می گردد.

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۳/۱      

برگزاری امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن مهندسی مدنی . . .

اطلاعیه

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه تکنولوژی بتنمهندسی مدنی روز جمعه 7/3/95 در ساعت کلاسی برگزار می شود.

دانشجویان محترم، به همراه پروژه طرح اختلاط، در ساعت کلاسی خود حضور بهم رسانند.

ایمیل کلیه گزارش کارها تا قبل از برگزاری امتحان فوق به استاد مربوطه الزامی است.

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۳/۱      

برگزاری کلاس فوق العاده درس مهندسی ترابری و روسازی آقای مهندس آذرنیا در تاریخ . . .

اطلاعیه

کلاس فوق العاده درس مهندسی ترابریآقای مهندس آذرنیا روز دوشنبه مورخ 10/3/95 ساعت 19:30-17:30 برگزار می گردد.

کلاس فوق العاده درس روسازی راهآقای مهندس آذرنیا روز دوشنبه مورخ 10/3/95 ساعت 17:30-15 برگزار می گردد.

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۲/۳۱      

برگزاری کلاس جبرانی درس طراحی 5 آقای مهندس شمس یوسفی در تاریخ . . .

کلاس جبرانی درس طراحی 5 آقای مهندس شمس یوسفی روز شنبه مورخ 1/03/95 ساعت 16 در کلاس 109 برگزار خواهد شد.

۱۳۹۵/۲/۲۹      

عدم برگزاری کلاس خانم مهندس میربلوکی در روز چهارشنبه . . .

کلاس خانم مهندس میربلوکی روز چهارشنبه مورخ 29/02/95 برگزار نخواهد شد.

۱۳۹۵/۲/۲۹      

برگزاری کلاس جبرانی آزمایشگاه مدار منطقی مهندس چابک مورخ . . .

کلاس جبرانی آزمایشگاه  مدار منطقی مهندس چابک مورخ 3/3/95 از ساعت 8 الی 10:20 در آزمایشگاه برق تشکیل خواهدشد .

۱۳۹۵/۲/۲۹      

برگزاری کلاس تربیت بدنی گروه 4 (خانم توانا) درتاریخ . . .

کلاس تربیت بدنی گروه 4 (خانم توانا ) مورخ 30/2/95 از ساعت 11 الی12:30 تشکیل خواهد شد .

۱۳۹۵/۲/۲۸      

برگزاری کلاسی جبرانی خانم کاویانی روز سه شنبه مورخ . . .

کلاسی جبرانی خانم کاویانی روز سه شنبه مورخ 4/3/95 ساعت 16:30 برگزار خواهد شد.

آموزش

۱۳۹۵/۲/۲۸      

عدم تشکیل کلاسهای خانم یعقوبی در تاریخ های 1 ،3 و 4 خردادماه

اطلاعیه

تمامی کلاس های خانم مهندس یعقوبی در روزهای 1 و 3 و 4 خرداد ماه تشکیل نمی گردد.

 

آموزش دانشگاه 

۱۳۹۵/۲/۲۸      

تاریخ برگزاری امتحان درس تکنولوژی مبارزه شیمیایی آقای مهندس میرحسینی مقدم

امتحان درس تکنولوژی مبارزه شیمیایی آقای مهندس میرحسینی مقدم روز سه شنبه مورخ 4/03/95 ساعت 13 در آتلیه 109 برگزار خواهد شد.

آموزش

۱۳۹۵/۲/۲۸      

برگزاری کلاس جبرانی درس الکترومغناطیس آقای مهندس نعمتی. . .

کلاس جبرانی درس الکترومغناطیس آقای مهندس نعمتی روز سه شنبه مورخ 28/2/95 ساعت 17:30 در کلاس 102 برگزار خواهد شد.

آموزش

۱۳۹۵/۲/۲۸      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر