گروه بندی کارآموزی رشته عمران

دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند ؛ تا تاریخ 6/5/93  نسبت به :

1-مشخص نمودن مکان کارآموزی و تکمیل فرم تقاضا (فرم در سایت دانشگاه ، بخش معاونت آموزشی/فرمهایآموزی موجود می باشد) اقدام نمایند

2-در روز کلاس توجیهی نسبت به معرفی خود به استاد مربوطه  اقدام  و پس از تکمیل فرم, و دریافت امضای تأیید، به دبیرخانه مراجعه نمایند .

لازم به تذکر است :

دانشجویان موظفند در طول ترم تأییدیه خود را با جدول کارآموزی تطبیق داده و هرگونه تغییر در استاد مربوطه و عدم تطابق را به آموزش اطلاع دهند ؛ در غیر این صورت نمره درس مردود و درس را مجدداً می گذرانند.

مشاهده جدول کارآموزی

۱۳۹۳/۴/۲۴      

گروه بندی کارآموزی رشته الکترونیک

دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند ؛ تا تاریخ 6/5/93  نسبت به :

1-مشخص نمودن مکان کارآموزی و تکمیل فرم تقاضا (فرم در سایت دانشگاه ، بخش معاونت آموزشی/فرمهای آموزی موجود می باشد) اقدام نمایند

2-در روز کلاس توجیهی نسبت به معرفی خود به استاد مربوطه  اقدام  و پس از تکمیل فرم, و دریافت امضای تأیید، به دبیرخانه مراجعه نمایند .

لازم به تذکر است :

دانشجویان موظفند در طول ترم تأییدیه خود را با جدول کارآموزی تطبیق داده و هرگونه تغییر در استاد مربوطه و عدم تطابق را به آموزش اطلاع دهند ؛ در غیر این صورت نمره درس مردود و درس را مجدداً می گذرانند.

مشاهده جدول کارآموزی

۱۳۹۳/۴/۲۴      

زمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس بهادر گنجه خسروی

vزمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس بهادر گنجه خسروی مورخ 29/4/93 ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 1 می باشد.

۱۳۹۳/۴/۲۳      

زمان تحویل نهایی کارآموزی و پروژه خانم مهندس مجتهدی

زمان تحویل نهایی  کارآموزی و پروژه  خانم مهندس مجتهدی  مورخ 24/4/93 ساعت 15:30 در ساختمان 1خواهد بود . 

۱۳۹۳/۴/۲۳      

اطلاعیه درخصوص چگونگی تحویل پروژه راه به آقای مهندس کاظمی

دانشجویانی که درس پروژه راه را با آقای مهندس کاظمیاخذ نموده اند  لازم است تا تاریخ 30/4/93 پروژه های خود را به آدرسMojtaba.kazemi88@yahoo.comبفرستند.

به پروژه هایی که بعد از تاریخ فوق الذکر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۳۹۳/۴/۲۳      

زمان تحویل کار مهندس قربانی

زمان تحویل کار مهندس قربانی مورخ 5/5/93 ساعت 10 صبح خواهد بود.

۱۳۹۳/۴/۲۳      

تغییر در زمان تحویل کار نهایی مهندس ضیاء الدین اسلامی

زمان تحویل کارنهایی مهندس  ضیاء الدین  اسلامی از تاریخ 28/4/93 به شنبه 4/5/93  ساعت 18-16      موکول شد .

۱۳۹۳/۴/۲۳      

چگونگی تحویل کار مهندس اسماعیل پور

برای  تحویل کار مهندس اسماعیل پور  لازم است دانشجویان پروژه های خود را به آدرس پست الکترونیکی استاد بفرستند .

حداکثر زمان 24/4/93 می باشد .

۱۳۹۳/۴/۲۲      

زمان تحویل نهایی پروژه و کارآموزی خانم مهندس ضمیری

زمان تحویل نهایی پروژه و کارآموزی خانم مهندس ضمیری مورخ 25/4/93 ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 1

می باشد .

۱۳۹۳/۴/۲۲      

زمان تحویل نهایی کارآموزی و پروژه آقای مهندس محمدی

زمانتحویل نهایی کارآموزی و پروژه  آقای مهندس محمدی مورخ 1/5/93 ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 1 می باشد.

۱۳۹۳/۴/۲۲      

زمان تحویل نهایی مهندس کشاورز

زمانتحویل نهایی مهندس کشاورز  مورخ 29/4/93 ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 1 خواهد بود .

۱۳۹۳/۴/۲۲      

زمان تحویل نهایی مهندس رشیدی

زمانتحویل نهایی مهندس رشیدی مورخ 25/4/93 روز چهارشنبه ساعت 10:30 خواهد بود.

۱۳۹۳/۴/۲۲      

اطلاعیه درخصوص کلاس تربیت بدنی دختران (خانم توانا)

کلاس تربیت بدنی خانم توانا  روزهای شنبه در  باشگاه دانشکده سما لاهیجان برگزار می گردد.

ساعت   9:30-8  تربیت بدنی 1

ساعت 11-9:30  تربیت بدنی2

۱۳۹۳/۴/۲۲      

زمان و محل برگزاری کلاس تربیت بدنی برادران

زمان کلاس تربیت بدنی برادران از روز سه شنبه ( طبق برنامه کلاسی موجود در بخش سامانه آموزشی)
مورخ 24/4/93 در محل آموزشکده پسران شهید رجایی خواهد بود .

۱۳۹۳/۴/۱۷      

صفحات : صفحه اول صفحه قبل   ...  
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر