اتوماسیون آموزشی

تقویم

آذر ۱۳۹۸
۲۳
شنبه
Saturday, December 14, 2019

کیفیت اطلاع رسانی

اطلاع رسانی به دانشجویان
اطلاع رسانی به دانشجویان را در موسسه چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ۱) بسیار خوب
  • ۲) خوب
  • ۳) متوسط
  • ۴) ضعیف
  • ۵) بسیار ضعیف

اطلاعیه های ثابت