اتوماسیون آموزشی

تقویم

اسفند ۱۳۹۸
۹
جمعه
Friday, February 28, 2020

کیفیت اطلاع رسانی

اطلاع رسانی به دانشجویان
اطلاع رسانی به دانشجویان را در موسسه چگونه ارزیابی می کنید؟
  • ۱) بسیار خوب
  • ۲) خوب
  • ۳) متوسط
  • ۴) ضعیف
  • ۵) بسیار ضعیف

اطلاعیه های ثابت